Leverings- en Betalingsvoorwaarden MRT Engines B.V., Veghel

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop en het verrichten van werkzaamheden, gesloten tussen MRT Engines B.V. en kopers/opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
MRT Engines B.V.: de aanbieder/leverancier die zaken verkoopt/levert en/of ten behoeve van koper/opdrachtgever werkzaamheden verricht of doet verrichten. Deze wordt verder aangeduid als "MRT", "wij", "ons" of "onze".
Koper: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, van MRT zaken koopt.
Opdrachtgever: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, MRT opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.
Onder 'zaken' wordt onder meer verstaan: (vitale onderdelen/losse componenten van) ruilmotoren/compleet gereviseerde motoren en/of (vitale onderdelen/losse componenten van) ruiltechnische componenten/compleet gereviseerde technische componenten, behorende bij voertuigen, vaartuigen of stationaire installaties. Hierbij heeft als ruilmotor te gelden een compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, al dan niet met appendages, doch ten minste voorzien van cilinderkop(pen), kleppendeksel(s), distributiedeksel en ondercarter. Als compleet gereviseerde motor heeft te gelden een dergelijke compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als ruiltechnisch component heeft te gelden een compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component (bijvoorbeeld een elektronisch aandrijflijn component, een stuurhuis, een transmissiesysteem etc.). Als compleet gereviseerd technisch component heeft hierbij te gelden een dergelijk compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als deelrevisie/losse componentenrevisie heeft te gelden werkzaamheden waarbij slechts een onderdeel of losse componenten uit de zaak in individuele opdracht gereviseerd is.

Artikel 2 - Algemeen

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 - Prijzen

Artikel 5 - Aflevering (van ruilzaken)

Artikel 6 - Leveringstijd

Artikel 7 - Vervangen materialen of zaken

Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van MRT, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 8 - Betaling

Artikel 9 - Ontbinding

Artikel 10 - Overmacht

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Retentierecht

In geval van reparatie kan MRT het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Artikel 14 - Garantie

Artikel 15 - Reclame

Artikel 16 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan MRT de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij MRT aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 17 - Recht- en forumkeuze

Artikel 18 - Strijdigheid met wettelijke bepalingen

Mocht enige bepaling van deze zakelijke leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. MRT behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Artikel 19 - Authentieke taal

Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

Downloaden de leverings- en betalingsvoorwaarden MRT Engines B.V., Veghel